Vyhľadať
Close this search box.

Naším cieľom je prinášať inovatívne riešenia v oblasti dopravy

Naša firma dlhodobo spolupracuje na inovačných a rozvojových programoch pre našich zákazníkov. Poskytujeme im najnovšie technicko-technologické know-how a zabezpečujeme pozitívny postoj k životnému prostrediu pri projektovaní a realizácii. Sme presvedčení, že je dôležité byť v súlade s trendmi vo svete a ponúkať špičkovú kvalitu produktov a služieb, ktoré sú v súlade so svetovým vývojom.

1991
Zápis spoločnosti
Začiatky

Začiatky našej spoločnosti siahajú do r. 1991 zápisom do Obchodného registra. Našou hlavnou pracovnou náplňou v tomto období bola montáž káblových súborov pre zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia a systémy  Železníc  Slovenskej republiky a montáž cestnej dopravnej signalizácie na území Hlavného mesta SR Bratislava.

1996
Transformácia na NOPE s.r.o.
Budovanie mena

Pre spoločnosť to bol rok upevňovania postavenia na trhu v silnejúcej konkurencii. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti boli práce súvisiace s montážou a rekonštrukciou cestnej dopravnej signalizácie, projekčná činnosť a dopravný urbanizmus.

1999
Transformácia na a.s.
Profilovanie značky

Od roku 1999 sa naša spoločnosť špecializuje na oblasť dopravných telekomunikačných technológií, ktorých zavádzanie si vyžiadal nárast dopravy, ako aj požiadavky na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Týmto krokom sa naša spoločnosť etablovala na slovenskom trhu ako stabilný partner veľkých stavebných spoločností, ktoré realizujú výstavbu diaľnic, rýchlostných komunikácií a ostatnej infraštruktúry.

2001
Ochranná známka
Osvedčenie o zápise ochrannej známky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydal dňa 16.3.2001 „Osvedčenie“ o zápise ochrannej známky na logo spoločnosti NOPE a.s. pre predmetnú činnosť realizácie Dopravných systémov a technológií.

2002
Certifikácia
Certifikačný audit

V roku 2002 sme úspešne absolvovali certifikačný audit systému manažérstva kvality a získali sme osvedčenie podľa normy ISO 9001. Systém manažérstva kvality je základným nástrojom k plneniu požiadaviek zákazníka a zvyšovanie jeho spokojnosti s nami poskytovanými službami a je každoročne udržiavaný recertifikačnými auditmi.

2003
Úspešné projekty
Prvé operátorské pracovisko na Slovensku a úspešné projekty

Úspešná realizácia Informačného systému diaľnic na úseku D1 Mierová  - Senecká, vrátane sprevádzkovania prvého operátorského pracoviska diaľnic na Slovensku.

2004
Zmena sídla spoločnosti
Zmena sídla spoločnosti

V júli v roku 2004 naša spoločnosť zavŕšila  úspešnú etapu rozvoja a rastu skolaudovaním administratívnej budovy.

Spoločnosť sa následne  presťahovala do vlastných obchodných priestorov, a tým zmenila aj sídlo spoločnosti.

Vytvorením kvalitných podmienok pre zamestnancov spoločnosti dáva vysoký predpoklad skvalitnenia našich služieb a následného rozvoja a rastu spoločnosti.

2005 – 2007
Realizácie projektov
Realizácia viacerých úspešných projektov

Ukončenie prác  dodávkou  komplexného informačného systému pre úsek diaľnice   D1 Viedenská cesta – Prístavný most.

Spoločnosť sa podieľala na realizácii tunela Sitina a priľahlého úseku diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty dodaním Informačného systému diaľnice a kamerového dohľadu tunela.

2006 – 2017
Realizácie projektov
Realizácia viacerých úspešných projektov

Realizácia komplexnej dodávky premenného dopravného značenia na Moste Apollo, realizácia informačného systému na PPP R1 Nitra – Selenec – Beladice, na D1 Jánovce – Jablonov, II.úsek, realizácia stavebnej časti informačného systému na D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), realizácia objektov cestnej dopravnej signalizácie stavby Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie.

2018
Redizajn loga spoločnosti
Redizajn loga spoločnosti

Na základe redizajnu loga spoločnosti vydal Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky  dňa  20.6.2018 „Osvedčenie“  o zápise ochrannej známky na nové logo spoločnosti NOPE a.s. pre predmetnú činnosť realizácie Dopravných systémov a technológií.

2019
Líniové a sieťové riadenie diaľnic
Líniové a sieťové riadenie diaľnice D1 a D2 na území mesta Bratislava

Spoločnosť vo verejnom obstarávaní získala jednu z najdôležitejších  a najnáročnejších zákaziek v histórii svojej pôsobnosti.

2020
Redizajn priestorov spoločnosti
Redizajn administratívnych priestorov spoločnosti

Komplexnou rekonštrukciou  prevádzkových priestorov spoločnosti, ako aj modernizáciou technického vybavenia, sme započali ďalšiu etapu skvalitňovania našich služieb v segmente dopravných technológií a systémov.

2021
Ocenenie
Ocenenie Stredná stavebná firma roka 2021

V kontexte nášho tridsaťročného pôsobenie na trhu v segmente dopravných technológií a systémov bola naša spoločnosť ocenená časopisom ASB ako „Stredná stavebná firma roka 2021“. Je to ocenenie pre všetkých zamestnancov za ich trpezlivosť, svedomitosť a vieru v smerovanie a rozvoj našej spoločnosti.

2022
Redizajn
Redizajn skladových priestorov spoločnosti

Po úspešnej realizácii redizajnu administratívnych priestorov spoločnosť zahájila aj rekonštrukciu skladových a prevádzkových priestorov, ktoré sú nemenej dôležité pre úspešné plnenie náročných úloh vyplývajúcich s povahy jednotlivých projektov.

2023
Vývoj a inovácie
MIRSA – informačný systém cestnej meteorológie

Po úspešnom dvojročnom vývoji softvérovej aplikácie Informačného systému cestnej meteorológie a následnom ukončení skúšobnej prevádzky, bol tento uvedený do prevádzky. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vydal „Osvedčenie“ o zápise do Registra pre ochrannú známku produktu pod názvom „MIRSA“.